אודות העמותה

שם העמותה: ארגון בוגרי בנק אגוד (להלן: “הארגון”).

מען העמותה: רח’ אחוזת בית 6 תל אביב 65143

מטרות הארגון

הארגון ישאף להשגת המטרות הבאות:

 1. קידום רווחתם של חברי הארגון – ייזום פעולות תרבות, מופעים, טיולים, הרצאות, קורסים סדנאות ועוד.
 2. הגנה על זכויותיהם של חברי הארגון – שמירה מפני פגיעה בזכויות המוקנות להם מכוח הסכמים קיימים ופעילות לשימור זכויות אלה.
 3. ייצוגם של חברי הארגון בפני הנהלת בנק אגוד לישראל בע”מ (להלן – “הבנק”) ובפני כל ארגון, אדם, מוסד או גוף אחר, ולכל עניין ודבר.
 4. יזום, ארגון וביצוע פעולות לעזרה הדדית בקרב חברי הארגון (לרבות בני משפחתם) –
  הקמת קופה לעזרה הדדית במקרים של משבר בריאותי ו/או כלכלי. ייזום מבצעי התרמה למקרי חרום עבור חברי הארגון.
 5. פיתוח פעולות תרבות, הסברה וחברה בקרב חברי הארגון.
 6. עזרה לחברי הארגון, לבני משפחתם לרבות לאלמנות ואלמנים, על ידי הגשת עזרה חומרית, סיוע רפואי, שיקום גופני ועזרה בכל צורה אחרת.
 7. קיום קשר הדוק ורצוף עם הארגונים המיצגים את עובדי בנק אגוד לישראל בע”מ, ארגון עובדי בנק אגוד לישראל בע”מ וארגון מנהלים ומורשי חתימה בבנק אגוד לישראל בע”מ, לצורך שיתוף פעולה בין הארגונים.

סמכויות הארגון
לצורך הגשמת המטרות האמורות יהיה הארגון מוסמך:

 1. לארגן מוקדים במקומות שונים ונדרשים לבצוע פעולות.
 2. ליזום ולארגן פעולות נדרשות לקידום מטרות הארגון.
 3. ליזום ולארגן פעילות הסברה וייעוץ בקרב בוגרי בנק אגוד.
 4. להעסיק יועצים כלכליים ומשפטיים בשכר.
 5. ליזום ולארגן פעולות תרבות, חברה ונופש שונות ומגוונות.
 6. לאסוף ולרכז אמצעיים כספיים ולנצלם לקידום מטרות הארגון.
 7. לפתוח ולנהל חשבון בנקאי ולנהלו בכל דרך שתראה לוועד המנהל.
 8. לייסד ולקיים מוסדות כלכליים ואחרים לשם עזרה הדדית בין החברים וכן קרנות שונות למטרות שונות.
 9. לרכוש, למשכן, למכור כל רכוש, לעשות כל פעולה וליתן כל התחייבות הנחוצה לשם השגת מטרות הארגון ומימושן, ובלבד שלא תינתנה התחייבויות מעבר לאמצעים הכספיים של הארגון.
 10. באופן כללי להפעיל כל סמכות בפירושה הרחב והכללי ביותר; ליזום ולבצע כל פעולה פיזית או משפטית, להשקיע כספי הארגון, שאינם דרושים לה מייד למטרותיה, בדרך תראה לה לנכון, מתוך כוונה להבטיח את ערכם של הכספים – הכל במטרה לקדם ולהגשים כל מטרה ממטרות הארגון.

חברות

 1. מייסדי הארגון הנם חברים בה מיום רישום הארגון בפנקס העמותות.
 2. רשאים להצטרף לארגון בוגרי הבנק עובדי הבנק לשעבר,או אלמן/ה של בוגר/ת הבנק העומדים בקריטריונים של בוגרי הבנק, על פי הכללים הנקבעים על ידי בנק אגוד לישראל בע”מ מעת לעת.
 3. אדם החפץ להיות חבר הארגון יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
  “אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש/ת להיות חבר/ה בארגון בוגרי הבנק. מטרות הארגון ותקנונו ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בו, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של הארגון.”
 4. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר הארגון או אי קבלתו נתונה בידי הוועד סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה.
 5. החברות בארגון היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה

 

זכויות וחובות של חבר

  1. חבר הארגון זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; חבר הארגון זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
  2. חבר הארגון זכאי להשתתף בפעולות הארגון וליהנות משירותיו.
  3. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  4. פקיעת החברות בארגון אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לארגון מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

ד.3 . פקיעת חברות

 1. א) החברות בארגון פוקעת –
  (1) במות חבר חו”ח.
  (2) בפרישתו מן הארגון; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
  (3) בהוצאתו מן הארגון.
  (ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן הארגון מאחד הטעמים הבאים:
  (1) החבר לא שילם לארגון את המגיע לו ממנו;
  (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
  (3) החבר פועל בניגוד למטרות הארגון;
  (4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  (ג) לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן הארגון אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

ד.4 . מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של הארגון לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים,ו/ או בדוא”ל – על פי הכתובת שימסור החבר; לפי בקשת החבר בכתב ישנה הארגון את מענו הרשום בפנקס החברים או בדוא”ל.

סימן ה’ – מוסדות הארגון

1. האסיפה הכללית.
2. ועד הארגון.
3. ועדת ביקורת.
4. ועדת הבחירות.

ה.1 האסיפה הכללית של הארגון

(א) האסיפה הכללית של חברי הארגון הינה הרשות העליונה של הארגון, רשאית לדון ולקבל כל החלטה ברוב רגיל במסגרת תקנון הארגון. החלטותיה יחייבו את מוסדות הארגון ואת חבריו.

(ב) לפחות פעם אחת במהלך התקופה שבין בחירות לבחירות (לפחות תוך שנה ממועד תחילת כהונתו של הוועד) תקוים אסיפה כללית של חברי הארגון לצורך מתן דין וחשבון על ידי יו”ר הוועד או ממלא מקומו.

(ג) אסיפה כללית רגילה וכן אסיפה כללית לקראת בחירות תשמע דינים וחשבונות על פעילות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם, ותבחר בוועדת הביקורת.

ה.2 אסיפות לקראת בחירות ובחירות לוועד

(א) אחת לשנתיים במהלך חודש דצמבר יודיע ועד הארגון לוועדת הבחירות ולציבור הבוגרים על מועד האסיפה לקראת בחירות לצורך קיום תהליך הבחירות לוועד הארגון וזאת לפחות 60 יום לפני כינוס האסיפה.

(ב) במקרה שהוועד יסרב לכנס אסיפה לקראת בחירות כאמור או אסיפה כללית אחרת אפשר יהיה לכנס אסיפה מיוחדת שלא מן המניין כאמור בסעיף ה.3 להלן.
אסיפה כללית, הן אסיפה כללית רגילה והן אסיפה מיוחדת שלא מן המניין כאמור בסעיף ה.3 להלן רשאית להעביר, בכל עת, את הוועד או חבר ועד מכהונתם. העבירה האסיפה הכללית או האסיפה המיוחדת שלא מן המניין את הוועד מכהונתו לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן נבחר ועד חדש.

(ג) האסיפה תבחר מבין החברים הנוכחים שלושה חברים אשר ישמשו כנשיאות האסיפה. אותם שלושה חברים יבחרו מביניהם את יו”ר האסיפה ומזכיר האסיפה לשם עריכת פרוטוקול האסיפה. הנשיאות תאפשר למועמדים לבחירה לוועד החדש לשאת דברים.

(ד) באסיפה לקראת בחירות שכונסה יימסר דו”ח על ידי הוועד היוצא על פעולותיו וכן על ידי יו”ר ועדת הביקורת על פעולותיה ולאחר מכן ישיב הוועד על שאלות החברים.

(ה) הבחירות לוועד תעשינה על ידי ועדת הבחירות כאמור בסימן ז’ להלן.

ה.3 אסיפה מיוחדת שלא מן המניין

(א) הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה מיוחדת שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי כל דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של 10% מכלל חברי הארגון, שיחתמו על דרישה בכתב שתכלול את הנושאים שמבקשים לדון בהם בצרוף רשימה שמית של החברים החתומים עליה.

(ב) האסיפה שכינוסה נדרש כאמור תתקיים תוך 21 יום מהגשת הדרישה.

(ג) סדר היום יקבע על ידי ועדת הביקורת בכפוף לאמור בדרישה בכתב של 10% החברים כנזכר לעיל.

(ד) האסיפה תבחר נשיאות שתנהל את האסיפה בהתאם לסדר היום שנקבע.

(ה) באסיפה שכונסה, אם לא נמצא המנין החוקי בשעה הנקובה, תדחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית אך ורק אם יהיו נוכחים במקום לפחות 75% מתוך כל חברי הארגון שחתמו על הדרישה לכינוס האסיפה. לא נתכנס מנין כאמור, תבוטל האסיפה.

(ו) הוועד חייב לכנס בכל עת אסיפה מיוחדת שלא מן המנין לפי דרישה בכתב של 3 חברי ועד תוך 30 יום מקבלת הדרישה בכתב.

(ז) לא כינס הוועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה לפי הסעיפים ה.2.(ב) וכן ה.3.(א) לעיל- רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.
האסיפה תכונס ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד.

(ח) כונסה האסיפה כאמור בסעיף ה.3.(ז) לעיל – יכסה הארגון את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ויחייב בהוצאות את חברי הוועד האחראים לאי כינוסה.
כן רשאי הארגון לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו מהארגון לחברי הוועד כאמור.
לא כונסה אסיפה כללית בהתאם לאמור בסעיף ה.3.(ז) לעיל רשאי רשם העמותות לכנסה, או למנות אדם שיכנס אותה.

ה.4 סדרי כינוס האסיפות וסדרי הדיונים בהן-

(א) ההסדרים המובאים להן חלים על כל האסיפות ונכונים לכל החברים אך בשינויים המחויבים לפי העניין, זולת אסיפה לקראת בחירות כנזכר בסעיף ה.2 לעיל.

(ב) מועד ומקום קיומה של האסיפה יקבע על ידי הוועד, זולת אם נקבעו בתקנון הוראות אחרות.

(ג) הזמנה לאסיפה תשלח בכתב על ידי מזכירות הוועד (זולת אם נקבעו בתקנות הוראות אחרות) לכל חבר לפחות 60 יום לפני מועד קיומה של האסיפה, ההזמנה תכלול את מועד האסיפה, מקום קיומה ואת סדר היום שלה.

ה.5 סדר היום-

(א) סדר היום יקבע על ידי הוועד, זולת אם נקבעו בתקנות הוראות אחרות.

(ב) האסיפה לא תדון ולא תחליט בשום נושא שלא פורט בסדר היום ובהודעה המזמינה לאסיפה אלא אם כל חברי העמותה יחליטו פה אחד אחרת.

ה.6 מנין חוקי באסיפה.

(א) האסיפה תפתח בשעה הנקובה רק אם נכחו בה לפחות 25% ממספר חברי הארגון.
(ב) היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ג) אם באסיפה שכונסה לא נמצא המניין האמור בשעה הנקובה, תדחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט רק בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.

ה.7. דחיית המשך האסיפה

(א) אסיפה שנתכנסה כדין רשאית להחליט לדחות את המשך דיוניה למועד אחר (למעט אסיפה לקראת בחירות) אולם אין לדחות את קיום האסיפה לתקופה העולה על 45 ימים ממועד כינוסה של האסיפה הנדחית כאשר המועד והמיקום יתואמו עם ועדת הביקורת.

(ב) החלטה על דחיית המשך האסיפה תתקבל במקרים כדלקמן:

ב.1 במקרה שאי אפשר לשמור על הסדר על ידי נשיאות האסיפה לאחר מתן 2 התראות על ידה.

ב.2 בהצבעה על ידי רוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.

ה.8. סדרי הדיון באסיפה

(א) יו”ר האסיפה מוסמך לקבוע את סדרי הדיון בה ובין היתר הפסקת הדיונים לזמן קצר (עד עשר דקות בכל פעם) למקרה ולפי שיקול דעתו.

(ב) כשעומדים על סדר היום מספר עניינים יוקצה מראש זמן לכל עניין, תוכן רשימה של חברים המבקשים את רשות הדיבור באותו עניין והזמן שנקבע לדיון יחולק באופן שווה ביניהם. הקצבת הזמן תקבע על ידי יו”ר האסיפה.

ה.9 יו”ר ומזכיר האסיפה

(א) יו”ר הוועד יכהן כיו”ר האסיפה ובהעדרו מזכיר הוועד ישמש כממלא מקומו, זולת אסיפת בחירות הנזכרת בסעיף ה.2 לעיל.
מזכיר הוועד ישמש כמזכיר האסיפה, זולת אסיפת בחירות הנזכרת בסעיף ה.2 לעיל.

ה.10 פרוטוקול האסיפה

(א) יו”ר האסיפה ימנה אדם שירשום את הפרוטוקול.
(ב) פרוטוקול האסיפה יציין את המועד ומקום כינוס האסיפה, סוג האסיפה וביוזמת מי התכנסה. הפרוטוקול יכלול מספר המשתתפים, שמו של יו”ר האסיפה, פרוט עיקרי הדברים שנדונו ואירעו בה ואת החלטות שנתקבלו בה תוך ציון מספר המצביעים בעד ונגד כל אחת מהן. היה צורך ברוב מיוחד לקבל החלטה, יצוין אם נתקבלה על ידי אותו רוב.

(ג) פרוטוקול האסיפה ייחתם בידי יו”ר האסיפה ובידי מזכיר האסיפה ויהווה ראיה סופית ומכרעת לתוכן האסיפה.

ה.11 החלטות האסיפה

(א) החלטות האסיפה יתקבלו ברוב קולות של המצביעים זולת אם לפי התקנות נדרש רוב מיוחד או אחר לקבלתן.
(ב) רוב מיוחד הוא שבעים וחמישה אחוזים לפחות מן המצביעים באסיפה.
(ג) לכל חבר יהיה קול אחד בלבד בהצבעה.
(ד) ההשתתפות באסיפה היא אישית וללא זכות למתן ייפוי כח על ידי החברים.
(ה) נחלקו הדעות בהצבעה באסיפה במידה שווה, תעשה הצבעה חוזרת. אם אין הכרעה בהצבעה החוזרת תוסר ההצעה מסדר היום.

(ו) כל ההצבעות באסיפה תהיינה בהרמת ידיים מלבד אם החליטה האסיפה ברוב רגיל שבמקרה מסוים דרושה הצבעה חשאית.

(ז) אם יוחלט על הצבעה חשאית כאמור בסעיף ה.11.ו לעיל תיערך ההצבעה מיד באמצעות פתקים על ידי ועדת הבחירות ובפיקוחה של ועדת הביקורת.

(ח) הכרזת יו”ר האסיפה כי ההחלטה נתקבלה או נדחתה תחשב כסופית ומכרעת.

(ט) לקראת כל אסיפה, בהתחשב בנושאים שעל סדר יומה , תערכנה ועדות הבחירות והביקורת בהתאם. בהעדרם של נציגי ועדות אלה בפתיחת האסיפה, תבחר האסיפה חברי ארגון הכשרים לכך שיכהנו בתפקיד זה לצורך אותה אסיפה.

(י) החלטות האסיפה תפורסמנה תוך 15 ימים ממועד האסיפה.

סימן ו’ : הוועד

ו.1 כללי

(א) הוועד ינהל את ענייני הארגון, יבצע את מטרותיו בהתאם לאמור בתקנות ובהחלטות האסיפה הכללית. מבלי לפגוע בכלליות האמור , הוועד ייצג באופן קבוע ובלעדי את הארגון וחבריו בפני הנהלת הבנק, וכן בפני כל מוסד, גוף ואדם שעימם בא הארגון במגע בעניינים הנוגעים לארגון.

(ב) הוועד רשאי לקבוע השתתפות בהוצאות לחברי מוסדות הארגון.
(ג) בידי הוועד הסמכויות שישנן לארגון, שלא נתייחדו בחוק או בתקנות אלה למוסד אחר של הארגון.
(ד) על חברי הוועד לפעול לטובת הארגון במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנות אלה ולהחלטות האסיפה.

ו.2. מספר החברים

(א) מספר חברי הוועד יהיה 5 (חמישה).
(ב) כיו”ר הוועד – יו”ר הארגון, ישמש המועמד שזכה במירב קולות הבוחרים.
מזכיר הוועד, הגזבר וכל שאר ממלאי התפקיד יבחרו ע”י חברי הוועד ברוב רגיל.
(ג) מזכיר הוועד ישמש כממלא מקומו של היו”ר.

(ד) הוועד רשאי למנות מבין חברי הארגון (לרבות חברי הוועד) או מבין אנשים שונים שאינם חברי הארגון , ועדות ו/או נושאי משרה, להטיל עליהם תפקידים שונים ולהגדיר סמכויותיהם, בין באופן קבוע ובין באופן ארעי ולרבות לשנות ו/או לבטל את אותם מינוים ו/או פעילותם ו/או תפקידיהם, ובלבד שוועדות או נושאי משרה אלו יפעלו בהתאם להוראות הוועד.

(ה) תקופת כהונתם של החברים בוועד היא לשנתיים ממועד בחירתם,וישמשו בתפקידים מהיבחרם ועד לבחירת ועד חדש. חבר ועד יוצא יכול להיבחר לוועד החדש, וזאת לתקופה של שתי קדנציות רצופות בלבד.
בחירה לקדנציה נוספת תתאפשר רק ברוב מיוחד של 75% מכלל הבוחרים באסיפת הבחירות.

(ו) חבר ועד רשאי להתפטר מתפקידו בוועד ו/או מבחירתו בוועד, בכל עת ע”י מסירת הודעה בכתב ליו”ר הוועד . ההתפטרות תחול ותיכנס לתוקף בתום 48 שעות מהמועד בו נמסר מכתב ההתפטרות. היו”ר יודיע דבר ההתפטרות לוועדת הבחירות לצורך זימון המועמד הבא בתור, בתום 48 שעות מקבלת ההודעה כאמור.

(ז) חבר ועד שחדל לשמש כחבר ועד יחדל אף לשמש כחבר בכל ועדה שנבחר אליה, אלא אם נבחר מחדש לשמש בה כחבר וזאת בוועדות שבהן לא מטפלים חברי ועד בלבד.

(ח) נתפנה מקומו של חבר ועד כאמור לעיל יבוא במקומו החבר אשר קיבל בבחירות האחרונות את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר החברים שנבחרו לוועד.

(ט) הוחלט בוועד, לפחות ע”י 3 חברי ועד , על הקדמת מועד הבחירות וסיום כהונתו, ההחלטה מחייבת את כל חברי הוועד.

(י) במקרה של החלטה כאמור בדבר הקדמת הבחירות של חברי הוועד, תערכנה בחירות חדשות במועד הקרוב ככל האפשר שייקבע ע”י הוועד.

(יא) אסיפה כללית מיוחדת רשאית להעביר בכל עת את הוועד או חבר בוועד מכהונתו, וזאת ע”י רוב של 75% מהנוכחים, העבירה האסיפה הכללית את הוועד מכהונתו לא יכנסו הפיטורין לתוקפם אלא לאחר בחירת ועד חדש או המועמד הבא בתור לחברות בוועד.

ו.3 ישיבות וועד-

(א) הוועד יקיים את ישיבתו הראשונה תוך 7 ימים מהמועד בו נבחר.

(ב) הוועד יתכנס לדיוניו בהתאם לזימון מטעם יו”ר הוועד . ובהעדרו ע”י ממלא מקומו.

(ג) יו”ר הוועד יזמן את ישיבות הוועד לפחות פעם אחת בחודש , או כאשר קיבל דרישה לכך מ 3 (שלושה) חברי ועד לפחות , במקרה זה תכונס הישיבה תוך 7 ימים ממועד הדרישה.

(ד) סדר היום יקבע ע”י יו”ר הוועד והודעה בכתב תשלח מראש לחברי הוועד.
(ה) ישיבת הוועד תתנהל ויהי בה מנין חוקי ויתקבלו בה החלטות רק אם משתתפים באותה ישיבה 3 חברי ועד לפחות.

(ו) לכל חבר יהיה קול אחד בלבד.
(ז) ליו”ר הוועד ובהעדרו לממלא מקומו, קול אחד נוסף מכריע במקרה של שוויון קולות בהצבעה הנוספת שנערכה בישיבה.
(ח) החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים היה והקולות שקולים תיערך הצבעה נוספת ואם גם בה לא היה רוב יכריע היו”ר בקולו הנוסף.

(ט). יו”ר הוועד או ממלא מקומו ינהל את ישיבות הוועד ויהי אחראי לניהול פרוטוקול של ישיבות הוועד וכל פרוטוקול יאושר בחתימתו ובחתימת מזכיר הוועד.

(י) פרוטוקול כאמור יהיה ראיה סופית ומכרעת לתוכן הישיבה.
(יא) פרוטוקול הישיבה יכלול את שמות המשתתפים ואת שמות הנעדרים ,סדר היום, עיקר דברי המשתתפים,ההחלטות שהתקבלו ומספר המצביעים בעד,נגד ונמנעים.

סימן ז’ – הבחירות לוועד

ז.1 ועדת הבחירות

(א) הבחירות לוועד תבוצענה באמצעות ועדת הבחירות שנבחרה באסיפה לקראת בחירות האחרונה הקודמת.
(ב) אחת לשנתיים, במועד הבחירות, או באסיפה הכללית שלאחריה, תבחר האסיפה, בהרמת יד וברוב רגיל ועדת בחירות שתכהן עד לבחירתה של ועדת בחירות חדשה.

(ג) ועדת הבחירות תורכב משלושה ( 3) חברים ועוד ממלא מקום במקרה ואחד או יותר יפסיק את פעולתו
(ד) יושב ראש ועדת בחירות יבחר ע”י חברי הוועדה ברוב קולות.
(ה) לא ישמש חבר ועד בוועדת בחירות